» Home » Particulier
 

Samenwonen

Wie gaat trouwen, moet bij de overheid zijn, bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De vermogensrechtelijke gevolgen zijn geregeld in de wet of bij huwelijkse voorwaarden. Het ongehuwd samenwonen is niet in de wet geregeld, meestal leggen samenwoners hun rechten en plichten ten opzichte van elkaar vast in een samenlevingscontract.

Soms wordt een notarieel samenlevingscontract als voorwaarde gesteld voor toepassing van partnerpensioenregelingen of secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook om te profiteren van een maximale vrijstelling bij onverhoopt overlijden van een partner wordt met ingang van 2010 een notarieel samenlevingscotract geŽist. Een samenlevingscontract heeft geen gemeenschap van goederen tot gevolg. En om erfgenaam van elkaar te zijn, is een testament nodig.

Trouwen

Gaat u trouwen, dan is de vraag of huwelijkse voorwaarden voor u een oplossing zijn. Als u niets doet, ontstaat gemeenschap van goederen. Alle bezittingen en schulden zijn van u samen, u profiteert daar beiden van (u bent voor de helft eigenaar van alles wat u samen heeft), u kunt op de schulden ook beiden volledig worden aangesproken. Dat geldt bij onverhoopte echtscheiding, maar ook bij overlijden. Huwelijkse voorwaarden bieden uitkomst.

Voogdij

Krijgt u kinderen, dan rijst de vraag of u wel of geen voogdijregeling treft. In een voogdijregeling legt u vast wie voogd over uw minderjarige kinderen wordt als een van u of u beiden overlijden. De praktijk heeft helaas maar al te vaak uitgewezen dat dit geen overbodige luxe is. Hebt u geen voogdijregeling, dan is de kantonrechter bevoegd een voogd aan te wijzen.

Testament

Of u samenwoont, getrouwd bent of alleenstaand, met een testament regelt u wie wat krijgt na uw overlijden. Met een testament heeft u daar grote invloed op. U kunt in ruime mate afwijken van de wettelijke regeling. U kunt bepalen dat, in tegenstelling tot de wettelijke regeling, uw kinderen hun vorderingen in bepaalde gevallen wél tijdens het leven van de langstlevende echtgenoot kunnen opeisen. Als u stiefkinderen heeft, kunt u hen ook een deel van uw bezit nalaten. Of een goed doel opnemen als begunstigde, via een legaat of juist als erfgenaam.

Huis & Hypotheek

Huurt u een huis of koopt u er een? Een huis kopen is in financiŽle zin zo'n beetje de belangrijkste beslissing in uw leven. Er is veel geld mee gemoeid, meestal gepaard gaand met een forse hypothecaire schuld met belangrijke verplichtingen ten opzichte van de geldverstrekker. Jammer genoeg zet een koper soms veel te makkelijk zijn of haar handtekening onder de "voorlopige" koopakte. Die handtekening bindt u wel aan de koop en de bijbehorende verplichtingen. Zorg dat u vooraf precies weet wat u financiŽle en juridische positie is. Als u de koop niet kunt nakomen (de juridische levering van het huis op uw naam), dan krijgt u te maken met een boete en mogelijk ook nog met schadevergoeding. Laat u vooraf goed informeren, wij staan voor u klaar.

Schenkingen

Ouders en grootouders zijn de laatste decennia actiever geworden met het doen van schenkingen aan hun (klein)kinderen. Hiermee wordt erfbelasting op de latere nalatenschap bespaard. Bovendien zijn de belastingvrijstellingen voor de kinderen redelijk, zodat jaarlijks een deel van het vermogen op een fiscaal vriendelijke manier kan worden overgeheveld naar de volgende generatie. Schenkingen op papier zijn mogelijk.

Erfenis en executeur

Wat steeds meer gebeurt, is dat mensen die een testament maken, een derde - vaak de notaris - tot executeur van hun nalatenschap benoemen. Daarmee kunnen familieruzies worden voorkomen. Het is maar een greep uit een scala van mogelijkheden. Meer weten? Bel ons.

De expertise van de notaris

U kunt de notaris op veel terreinen inschakelen. Zowel vooraf voor het inwinnen van informatie en het geven van advies als in de afwikkeling in een notariŽle akte. De notariŽle akte heeft dezelfde waarde als een vonnis van de rechtbank. Het grote verschil is dat u zelf in de akte bepaalt hoe u zaken geregeld wilt hebben. Daar komt geen derde aan te pas. Althans, als u zich overigens netjes aan de wet houdt.

Voor particulieren

De particuliere dienstverlening van de notaris beslaat onder meer de volgende terreinen
 • samenlevingscontracten
 • huwelijkse voorwaarden.
 • testamenten
 • verklaringen van erfrecht
 • schenkingen.
 • afwikkeling van erfenissen
 • overdragen van onroerend goed (zoals huizen en grond)
 • huurkoopovereenkomsten voor onroerend goed
 • appartementsrechten
 • hypotheken

Voordelen notariŽle akte

De voordelen van de notariŽle akte ten opzichte van de onderhands opgemaakte afspraken zijn evident:
 • de notaris is een onpartijdige deskundige die bevoegd is om authentieke akten op te maken (zelfde rechtskracht als vonnis)
 • de notaris stelt akten zodanig op dat rechterlijke procedures zoveel mogelijk worden voorkomen
 • de dagtekening, de echtheid en de juistheid van de notariŽle akte staan direct vast
 • de akte blijft bewaard, er kunnen altijd afschriften van gemaakt worden
 • er kan kan een officieel en gewaarmerkt afschrift van de notariŽle akten worden afgegeven; de Ďminuutí is het origineel van de akte dat bij de notaris bewaard wordt

Bedrijven, stichtingen en verenigingen

Voor bedrijven en ondernemers, klik hier.